skip to content
  • p. 17, Mt. Moriah, Pocatello, Idaho

  • p. 69, marble, Mountain View Cemetery, Pocatello, ID

  • p. 69, marble, Mountain View Cemetery, Pocatello, ID

  • p. 99, blue marble, ca. 1892, Mountain View Cemetery, Pocatello, ID

  • p. 106, marble, Mountain View Cemetery, Pocatello, ID

  • p. 106, marble, Mountain View Cemetery, Pocatello, ID